Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny OLK w Sosnowcu

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  OLK Poradnie Specjalistyczne

 w Sosnowcu

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Sosnowiec, marzec 2013r.

 

Misją OLK Poradni Specjalistycznych w Sosnowcu jest: powszechna, wczesna, kompleksowa, ciągła sztuka leczenia człowieka, nie tylko jego choroby.”

  1. Regulamin organizacyjny OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” określa:

 1. firmę i nazwę podmiotu,

 2. cele i zadania Spółki,

 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

 4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

 5. strukturę organizacyjną Spółki,

 6. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek,

 7. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

 11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

 12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Spółki.

 

2. Podstawę prawną opracowania niniejszego Regulaminu Organizacyjnego stanowi:

 1. ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 217 wraz z aktami wykonawczymi,

 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.) ),

 3. Akt Założycielski Spółki,

 4. statut podmiotu leczniczego,

 5. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz.U. 2013 KSH poz. 1030 ).

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 

 

 

 1. Spółka OLK Poradnie Specjalistyczne jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla określenia formy dopuszcza się używanie skróconej nazwy OLK Poradnie Specjalistyczne Sp z.o.o.

 2. W ramach struktury organizacyjnej Spółki działa podmiot leczniczy pod nazwą OLK Poradnie Specjalistyczne.

 3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w Przedsiębiorstwie pod nazwą Przychodnia.

 4. Siedzibą Spółki jest Sosnowiec, ul Piłsudskiego 9.

 5. Podstawowym terenem działania Spółki jest województwo śląskie.

 

 § 2

 

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Spółki jest mowa o :

 

 1. Zarządzie Spółki – należy rozumieć Zarząd OLK Poradni Specjalistycznych w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Przedsiębiorstwie – należy rozumieć zespół składników majątkowych, za pomocą którego Spółka wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.

 3. Komórce organizacyjnej - należy rozumieć wszystkie komórki organizacyjne pionu medycznego i pionu administracyjno-ekonomicznego.

 4. Zadaniach podmiotu leczniczego - należy rozumieć wykonywaną działalność leczniczą

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA SPÓŁKI

 

§ 3

 

 1. Podstawowym celem Spółki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

 2. Do zadań Spółki należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

1) podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci (świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej),

 

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 

3) opieki stomatologicznej,

 

4) badań medycyny pracy,

 

5) badań diagnostycznych,

 

6) zabiegów fizykoterapii i rehabilitacji,

 

7) wydawania orzeczeń o stanie zdrowia,

 

8) badań kierowców,

 

9) prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia.

 

Rozdział III

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 4

 

 1. Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 

1) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

 1. Spółka prowadzi działalność leczniczą w zakresie:

 

1) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,

 

2) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 

3) stomatologii.

 

3. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

4. Spółka może udzielić świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione w pkt 3, na zasadzie odpłatności.

 

5. Spółka nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

 

6. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne ukierunkowane są na zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

 

§ 5

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 9 w Sosnowcu.

 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura Organizacyjna

 

§ 6

 

   1. W ramach struktury organizacyjnej Spółki działa podmiot leczniczy OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu wykonujący działalność medyczną w przedsiębiorstwie oraz w ramach funkcjonujących komórek organizacyjnych.

   2. W skład Przedsiębiorstwa Przychodnia wchodzi pion medyczny z następującymi komórkami organizacyjnymi

 

 1. poradnie Lekarzy Rodzinnych,

 2. gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,

 3. gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej,

 4. poradnia Pediatryczna,

 5. poradnia Urologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 6. poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,

 7. poradnia Chirurgii Ogólnej z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 8. poradnia Reumatologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 9. poradnia Otolaryngologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 10. poradnia Kardiologiczna,

 11. poradnia Zdrowia Psychicznego,

 12. poradnia Okulistyczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 13. poradnia Endokrynologiczna,

 14. poradnia Ginekologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 15. poradnia Diabetologiczna,

 16. poradnia Neurologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 17. poradnia Nefrologiczna,

 18. poradnia Leczenia Nerwic,

 19. poradnia Dermatologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 20. poradnia Logopedyczna,

 21. poradnia Stomatologiczna,

 22. poradnia Pulmonologiczna z gabinetem zabiegowo- diagnostycznym,

 23. poradnia Ortodontyczna,

 24. poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

 25. poradnia Neurologii Dziecięcej,

 26. Laboratorium Analityczne,

 27. Fizykoterapia i Rehabilitacja.

 

Gabinety i pracownie diagnostyczne:

 

 1. pracownia RTG i Mammografii,

 2. pracownia USG,

 3. pracownia EKG,

 4. pracownia Protetyki Stomatologicznej,

 5. punkt szczepień.

  1. W Spółce działa również pion administracyjno – ekonomiczny w którym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

 

 1. dział finansowo- księgowy,

 2. dział administracyjno – gospodarczy i spraw pracowniczych,

 3. dział statystyki medycznej i promocji zdrowia.

 

  1. Poszczególne komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Spółki. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.

  2. Za prawidłowe współdziałanie komórek odpowiedzialni są:

 

 1. kierownik podmiotu leczniczego,

 2. główny księgowy,

 3. kierownicy komórek organizacyjnych,

 4. pracownicy na samodzielnych stanowiskach,

 5. inne osoby wyznaczone przez zarząd Spółki.

 

§ 7

 

Schemat organizacyjny Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział V

 

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Spółki

 

Organami Spółki są:

 

 1. Zarząd Spółki.

 2. Rada Nadzorcza.

 3. Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 8

 

 1. Zarząd Spółki jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania spraw Spółki na zewnątrz zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Działalnością Spółki kieruje Zarząd jednoosobowy , w imieniu którego działa Prezes przy pomocy Głównego Księgowego, Kierownika podmiotu leczniczego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

 2. Zarząd Spółki jest przełożonym wszystkich pracowników Spółki i sprawuje nadzór nad jej działalnością.

 3. W czasie nieobecności Zarządu, jego zadania i obowiązki przejmuje osoba upoważniona przez Zarząd.

 4. Zarząd kierując Spółką wydaje wewnętrzne akty prawne, zarządzenia, decyzje majątkowe i organizacyjne, instrukcje i procedury.

 5. Zarząd prowadzi politykę kadrową Spółki, nawiązuje i rozwiązuje umowy wynikające ze stosunku pracy z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

 6. Zarząd przestrzega zasad racjonalnego gospodarowania mieniem, środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Spółki.

 

§ 9

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

Rozdział VI

 

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI

 § 10

 

 1. Na czele komórek organizacyjnych pionu medycznego stoi Kierownik podmiotu leczniczego.

 2. Kierownik podmiotu leczniczego podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki.

 3. Kierownik podmiotu leczniczego ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 4. Do zadań komórek organizacyjnych poradni należy między innymi:

 

 1. sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych,

 2. opieka zdrowotna w zakresie świadczeń POZ realizowana w trybie ambulatoryjnym a w szczególności udzielanie porad, konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych,

 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie danej specjalności poradni w miejscu i w domu chorego,

 4. diagnozowanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia,

 5. wizyty patronażowe, kwalifikacje do szczepień i bilanse,

 6. wykonywanie badań profilaktycznych,

 7. współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,

 8. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

 9. kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,

 10. współpraca z laboratoriami i pracowniami oraz gabinetami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

 11. prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.

 

 

 

 1. Do zadań gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo- rodzinnej, gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, pracowni diagnostycznych i zabiegowych komórek organizacyjnych należy między innymi:

  1. gabinetów diagnostyczno -zabiegowych:

 

 1. wykonywanie opatrunków, iniekcji domięśniowych, dożylnych i podskórnych, podawanie doraźnie środków p/bólowych na zlecenie lekarza,

 2. pomiar ciśnienia tętniczego i temperatury ciała,

 3. promocja zdrowia – współudział w prowadzeniu programów zdrowotnych,

 4. współpraca z lekarzami w prowadzeniu bilansów i zalecanych szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych,

 5. prowadzenie akcji szczepień p/grypie i WZW.

 

  1. pracowni diagnostycznych i zabiegowych:

   1. wykonywanie badań diagnostycznych i analiz,

   2. prowadzenie rejestru wykonywanych badań,

   3. rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji medycznej,

   4. przyjmowanie chorych skierowanych na zabiegi i prowadzenie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

    1. gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej:

 

   1. kompleksowa opieka nad pacjentem i jego rodziną w miejscu zamieszkania, w tym na zlecenie lekarza,

   2. edukacja rodziny pacjenta,

   3. wykonywanie procedur leczniczych, pielęgnacyjnych i diagnostycznych,

   4. pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, urzędowych, kontakt z lekarzem rodzinnym, instytucjami, placówkami służby zdrowia,

   5. pomoc w załatwianiu formalności związanych z umieszczeniem pacjenta w placówkach opiekuńczo – leczniczych,

   6. edukacja w zakresie planowania rodziny,

   7. opieka w czasie ciąży, porodu i połogu,

   8. opieka nad kobietą, noworodkiem i rodziną,

   9. opieka w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,

   10. opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia.

 

 

6. Do zadań Pielęgniarki Przełożonej należy:

 

 1. analiza stanu i struktury zatrudnienia personelu pielęgniarsko-położniczego,

 2. organizowanie, monitorowanie i ocena pracy personelu pielęgniarsko-położniczego,

 3. nadzór nad prawidłowością działania sprzętu medycznego,

 4. nadzór nad procesem sterylizacji i dezynfekcji w Podmiocie leczniczym.

 

 § 11

 

 1. Świadczenia w komórkach organizacyjnych poradni udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.

 

  1. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy,

  2. w przypadkach innych niż określone w pkt 1) świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

 1. W celu realizacji zabiegów i procedur diagnostycznych w trakcie udzielania porady lekarskiej wynikających z zakresu zadań lekarzy podmiot leczniczy zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez lekarza poza siedzibą poradni, w miejscu zamieszkania pacjenta. Wizyty domowe odbywają się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 3. Godziny przyjęć w poradniach widnieją na wejściu do każdej poradni oraz na tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku.

 

§ 12

 Komórki organizacyjne pionu administracyjno-ekonomicznego podlegają bezpośrednio Zarządowi Spółki.

 

Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

 

Do zakresu czynności działu finansowo-księgowego należy:

 

 1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający.

  1. terminowe i rzetelne przekazywanie informacji finansowych,

  2. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 2. Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.

 3. Zorganizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obieg i archiwizacja dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

 4. Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych pracowników.

 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz pełnej dokumentacji zasiłkowej dla pracowników,

 6. Przechowywanie list płac i innej dokumentacji płacowej przez okres wymagany przepisami.

 7. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków na żądanie pracowników oraz zainteresowanych instytucji.

 8. Dokonywanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w przewidywanych ustawą terminach.

 9. Sporządzanie informacji o rocznych dochodach pracowników.

 10. Ustalanie wynagrodzeń do celów emerytalno- rentowych.

 11. Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych dla pracowników, którym potrącana jest składka.

 12. Uzgadnianie wykazów pożyczkowych do PKZP i innych organizacji, dla których dokonywane są potrącenia z list płac.

 13. Przygotowywanie dokumentacji do podpisania obowiązkowego ubezpieczenia OC zakładu.

 

§ 13

 

Działem administracyjno-gospodarczym i spraw pracowniczych kieruje kierownik działu. Do zadań i obowiązków działu administracyjno – gospodarczego i spraw pracowniczych należy:

 

   1. Prowadzenie polityki kadrowej w Zespole.

   2. Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, ewidencji i rejestrów pracowniczych, umów cywilno-prawnych.

   3. Współudział w opracowaniu regulaminów pracy, premiowania, wynagrodzenia.

   4. Kontrola dyscypliny pracy, przygotowywanie wniosków o nagradzanie, karanie oraz zmian stosunku pracy.

   5. Dokonywanie analiz wykorzystania czasu pracy i kosztów płacowych dla potrzeb obowiązującej sprawozdawczości.

   6. Analiza wniosków dotyczących:

    1. przyjęcia do pracy,

    2. zwolnienia z pracy,

    3. zmiany stanowiska,

    4. zmiany wynagrodzenia,

    5. zmiany wymiaru zatrudnienia,

    6. spraw emerytalno-rentowych,

    7. spraw wypadków w drodze i do pracy.

   7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Komisji świadczeń socjalnych.

   8. Realizacja zaopatrzenia w sprzęt medyczny jednorazowego użytku, leków oraz innych materiałów.

   9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, prowadzenie inwentaryzacji majątku oraz wykonywanie kasacji składników majątku.

   10. Prowadzenie ewidencji odpadów medycznych.

   11. Nadzór nad sprzątaniem oraz estetyką budynku.

   12. Organizowanie prac komisji przetargowej o zamówienia publiczne, dotyczące wszystkich potrzeb objętych prawem zamówień publicznych.

 

§ 14

 

Działem statystyki medycznej i promocji zdrowia kieruje kierownik działu. Do zadań i obowiązków działu statystyki medycznej i promocji zdrowia należy:

 

 1. Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego udzielania świadczeń medycznych.

 2. Bieżąca analiza danych dotyczących kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 3. Sporządzanie zestawień z wykonanych świadczeń wynikających z kontraktu dla Działu finansowa-księgowego.

 4. Terminowe rozliczanie i nadzorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych Narodowym Funduszem Zdrowia.

 5. Zbieranie danych i opracowywanie materiałów do konkursów ofert na świadczenia medyczne ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 6. Prowadzenie ewidencji wpływów wniosków sanatoryjnych i przekazywanie ich do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 7. Działania marketingowe w celu realizacji zadań Spółki.

 

Rozdział VII

 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

 § 15

 

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

 2. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście przez pacjenta, przez członków rodziny lub osoby trzecie, może być również realizowana telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

 3. Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem, a gdy nie ma możliwości udzielenia ich niezwłocznie, tworzone są listy osób oczekujących na świadczenie. Zasady tworzenia list oczekujących reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Przyjmowanie pacjentów odbywa się według kolejności ich rejestracji, za wyjątkiem osób do tego uprawnionych tj:

  1. zasłużonych honorowych dawców krwi,

  2. zasłużonych dawców przeszczepu,

  3. inwalidów wojennych i wojskowych,

  4. kombatantów.

 5. W każdej poradni, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów są przedstawione informacje o sposobie rejestracji, dniach i godzinach funkcjonowania poradni, nazwiskach lekarzy zatrudnionych w poradni oraz harmonogramem ich pracy z wyszczególnieniem godzin pracy każdego lekarza.

 6. W rejestracji przy pierwszej wizycie w poradni podstawowej opieki zdrowotnej pacjent zobowiązany jest do złożenia deklaracji wyboru lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz.

 7. Pacjent w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych, zobowiązany jest każdorazowo przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport lub prawo jazdy celem sprawdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ.

  1. Jeśli w rejestracji pacjent otrzymał informacje, że NFZ nie potwierdził uprawnienia do świadczeń może potwierdzić prawo do świadczeń dokumentem papierowym np.:

 

 1. zaświadczeniem z zakładu pracy,

 2. legitymacją emeryta lub rencisty,

 3. aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

  1. W przypadku braku dokumentu papierowego potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych pacjent może złożyć oświadczenie, które powinno zawierać:

 

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. podstawę prawną do świadczeń np. zawarta umowa o pracę, emerytura,

 4. numer PESEL,

 5. rodzaj dokumentu, którym potwierdzono tożsamość np. dowód osobisty.

  1. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do lekarza we wskazanym gabinecie lekarskim.

  2. W poradni obowiązkiem lekarza sprawującego opiekę jest zbadanie pacjenta oraz w razie potrzeby skierowanie go na niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne w celu ustaleniu rozpoznania. Kierując pacjenta na badania lub konsultacje lekarz wystawia skierowanie i poucza pacjenta o obowiązku zgłoszenia się do poradni po uzyskaniu wyników badań.

  3. W trakcie udzielania świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

  4. Specjalistyczne ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane w przypadkach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  5. Lekarz kieruje pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeśli cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

  6. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

 

Rozdział VIII

 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 § 16

 1. Spółka w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz zachowania ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rzecz tych pacjentów.

 2. Podmiot leczniczy może podpisywać umowy na wykonanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz świadczącymi usługi transportu sanitarnego, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.

 3. Współdziałanie może przyjąć następujące formy:

  1. zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym z podmiotami w przedmiocie świadczeń zdrowotnych, których nie wykonuje się w Spółce, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia pacjentów w Spółce,

  2. zapewnienie pacjentom Spółki konsultacji lekarzy innych, niż zatrudnionych w Spółce,

  3. udzielanie konsultacji przez lekarzy Spółki na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów leczniczych.

 

4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjentów.

 

Rozdział IX

 OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 § 17

 1. Sposób udostępniania dokumentacji medycznej:

 

 1. do wglądu w Spółce,

 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji przy jednoczesnym sporządzeniu i pozostawieniu kopii.

 

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kserokopii Spółka może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

 3. Maksymalna opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 4. Wyliczenia wysokości opłaty dokonuje na bieżąco zgodnie z obowiązującymi zasadami Dział Księgowości. Informacja o wysokości opłat jest udostępniona na tablicy ogłoszeń.

 

 1. opłata pobierana jest przez Dział Księgowości Spółki, przed udostępnieniem dokumentacji medycznej. Opłata może zostać uiszczona przelewem na rachunek bankowy Spółki lub gotówką w Kasie Spółki.

 

 Rozdział X

 ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 § 18

 

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane nieodpłatnie w przypadku zawarcia przez zakład umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową na rzecz osób ubezpieczonych.

 2. Świadczenia zdrowotne, za które pobierane są opłaty są udzielane z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i prowadzonych list oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 4. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są po dokonaniu wpłaty w Dziale finansowo-księgowym. Pacjent otrzymuje dowód wpłaty na podstawie którego udzielane są świadczenia.

 

Rozdział XI

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 § 19

 Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodne z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

Rozdział XII

 Postanowienia końcowe

 § 20

 Zarząd Spółki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków osobiście w każdą środę w godzinach od 1000 do 1200, jak również za pośrednictwem poczty na adres 41-200 Sosnowiec ul. Piłsudskiego 9.

 § 21

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy.

 2. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd Spółki w drodze zarządzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

 3. Zmiany i uzupełnienia do regulaminu należy wprowadzać na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.

 

 § 22

 Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 § 23

 

Załącznikami do niniejszego Regulaminu organizacyjnego są:

 

  1. schemat organizacyjny Spółki - załącznik nr 1.

  2. cennik opłat za świadczenia zdrowotne - załącznik nr 2.