Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 

OGŁOSZENIE
o przetargu pisemnym nieograniczonym

 

 

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 9 , 41-200 Sosnowiec

 

ogłasza zbycie dwóch nieruchomości : w Łazach i w Sosnowcu-Maczkach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

 

 

  1. Nieruchomość położona w Łazach, przy ul. Kolejowej 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 384/8, o powierzchni 0,1438 ha , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW CZ1Z/00046981/6, pozostająca w użytkowaniu wieczystym OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., wraz z prawem własności dwóch budynków o powierzchni 593,7 m2 oraz 169,44 m2, stanowiących odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość była przeznaczona pod działalność leczniczą, obecnie pustostan.

 

Cena wywoławcza 134.275,00 zł.(słownie sto trzydzieści cztery tysiące dwieście

 

siedemdziesiąt pięć zł)

 

  1. Nieruchomość położona w Sosnowcu-Maczkach, przy ul. Kadłubka 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 792/99, o powierzchni 1705 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW KA1S/00089608/8, pozostająca w użytkowaniu wieczystym OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., wraz z prawem własności dwóch budynków o powierzchni 244 m2 oraz 47 m2, stanowiących odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość przeznaczona pod działalność leczniczą,obecnie dzierżawiona

 

( umowa dzierżawy na czas określony do dnia 31.12.2017 roku).

 

Cena wywoławcza 130.405,00 zł.( słownie sto trzydzieści tysięcy czterysta pięć zł).

 

  1. Dodatkowe informacje oraz warunki przetargu są zamieszczone na stronie internetowej Zbywającego – www.olksosnowiec.pl w zakładce BIP .

  2. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Zbywającego w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, pokój 211 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.Oględziny nieruchomości- po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32/269 52 26.

  3. Pisemne oferty będą przyjmowane w siedzibie Zbywającego w terminie do dnia 21.02.2017 r. do godz. 14.00.

  4. Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 10:00.

  5. Wpłaty wadium na przetarg w wysokości :

 

- dla nieruchomości w Łazach : 6.700,00 zł,

 

- dla nieruchomości w Sosnowcu-Maczkach: 6.500,00 zł,

 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. : BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 

52 2030 0045 1110 0000 0424 1270 do dnia 15.02.2017r. do godz. 14.00.

 

  1. Wadium oferentowi przepada w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu skutecznego przetargu wybrany oferent odstąpi od podpisania aktu notarialnego.

  2. Zbywający może w dowolnej chwili odwołać przetarg.

 

załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zbycia Nieruchomości - Sosnowiec- Maczki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zbycia Nieruchomości - Łazy