Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół przetargu - Łazy

 

Sosnowiec, 24.02.2017 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 2/II/2017

 

z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

w dniu 24.02.2017 r.

 

 

 

W dniu 24.02.2017 r. w Sosnowcu w siedzibie OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie zbycia budynku byłej przychodni lekarskiej w Łazach.

 

 

 

 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Prymak o godzinie 10.00

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji :

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ,

 

3. Pani Lucyna Szczerbik,

 

4. Pani Bogumiła Góra

 

 

 

Na posiedzeniu Komisji Przetargowej obecni byli również:

 

  1. Radca prawny Łukasz Garus – jako protokolant.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej powitała przybyłych, otwierając jej posiedzenie. Stwierdzono, że w terminie wpłynęła oferta od :

 

1. ELSOF Zakład Elektryczny Sławomir Furman , 42 – 454 Niegowonice ul. Starowiejska 21

 

 

 

 

 

Żadna oferta nie była złożona po terminie.

 

 

 

Przystąpiono do otwarcia oferty. Zbadano ofertę od strony formalnej. Oferta spełniła wymagania formalne. Wadium została wpłacone w terminie.

 

Oferent zaproponował następująca cenę nabycia.

 

 

 

1. 134.276 zł słownie sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych (00/100 gr).

 

 

 

 

 

Dokonano wyboru oferty nr 1 ze względu na najwyższą zaproponowaną cenę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie członków komisji przetargowej.

 

 

 

 

 

 

Członkowie komisji przetargowej oświadczają, że nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy też innej zależności z oferentami.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..