Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół przetargu - nieruchomość Sosnowiec Maczki

 

Sosnowiec, 24.02.2017 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 1/II/2017

 

z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

w dniu 24.02.2017 r.

 

 

 

W dniu 24.02.2017 r. w Sosnowcu w siedzibie OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie zbycia budynku przychodni lekarskiej w Sosnowcu Maczkach.

 

 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Prymak o godzinie 10.00

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji :

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ,

 

3. Pani Lucyna Szczerbik,

 

4. Pani Bogumiła Góra

 

 

 

Na posiedzeniu Komisji Przetargowej obecni byli również:

 

  1. Pan Sławomir Janas – Prezes Zarządu,

  2. Radca prawny Łukasz Garus – jako protokolant.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej powitała przybyłych, otwierając jej posiedzenie. Stwierdzono, że w terminie wpłynęły oferty od następujących podmiotów :

 

1. Łukasz Klimaczak 41 – 219 Sosnowiec ul. Kisielewskiego 2 OF 1/NA

 

2. Grażyna Rogowska 15 – 669 Białystok ul. Różana 13/27

 

3. Zdzisława Zębala 41 – 3030 Dąbrowa Górnicza ul. 1000 – lecia 4/267

 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Sławomir Kadłuczka 32 – 555 Zagórze ul. Józefa Piłsudskiego 226

 

 

 

Żadna oferta nie była złożona po terminie.

 

 

 

Przystąpiono do otwarcia ofert. Zbadano oferty od strony formalnej. Oferty spełniały wymagania formalne. Wadia do wszystkich ofert zostały wpłacone w terminie.

 

Oferenci zaproponowali następujące ceny nabycia.

 

 

 

1. 141.000,00 zł słownie sto czterdzieści jeden tysięcy złotych (00/100 gr)

 

2. 200.000,00 zł słownie dwieście tysięcy złotych (00/100 gr)

 

3. 170.000,00 zł słownie sto siedemdziesiąt tysięcy złotych (00/100 gr)

 

4. 155.000,00 zł słownie sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych (00/100 gr).

 

 

 

Dokonano wyboru oferty nr 2 ze względu na najwyższą zaproponowaną cenę.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie członków komisji przetargowej.

 

 

 

 

 

Członkowie komisji przetargowej oświadczają, że nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy też innej zależności z oferentami.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..