Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

 

OGŁOSZENIE

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

Nazwa zamawiającego

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

Adres zamawiającego

 

ul. Piłsudskiego 9, 41-200 Sosnowiec

 

Określenie trybu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP

 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej cena, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne

Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia (SIWZ), można otrzymać przez pobranie jej ze strony internetowej Zamawiającego http://www.olksosnowiec.pl/index.php/bip oraz odpłatnie w Siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro adres jw. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia,

Termomodernizacja budynku byłej poradni dziecięcej przy ul. Piłsudskiego 9 w Sosnowcu

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

 

 

 

 • 45000000-7 – roboty budowlane;

 • 45261210-9 – WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH;

 • 45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE

 • 45321000-3 – IZOLACJA CIEPLNA

 • 45324000-4 – ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ

 • 45410000-4 – TYNKOWANIE

 • 45430000-0 – POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

 • 45440000-3 – ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

 • 45421110-8 – INSTALACJA RAM DRZWIOWYCH I OKIENNYCH;

 • 45421140-7 – INSTALACJA STOLARKI METALOWEJ Z WYJĄTKIEM DRZWI I OKIEN;

 • 45442110-1 – MALOWANIE BUDYNKÓW;

 • 45443000-4 – ROBOTY ELEWACYJNE;

 • 45312310-3 – OCHRONA ODGROMOWA

 • 45450000-6 – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE;

 • 45111220-6 – usuwanie gruzu;

Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy PZP

Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o umowie ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o ewentualnym dynamicznym systemie zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ewentualnym zastosowaniu aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia

 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i spełnią dodatkowe wymogi wskazane w SIWZ oraz prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obejmującym zakres niniejszego zamówienia przez okres dłuższy niż 1 rok,

 

Podstawa wykluczenia:

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp - Tak

 

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty – spełnia /nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 

1.Oświadczenia składane przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ)

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na żądanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp wskazane w pkt 6. w SIWZ

Informacja na temat wadium

Wadium wadium w kwocie 4.000,00 zł.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

 

Cena 60pkt

 

Gwarancja 40pkt

 

 

Miejsce składania ofert

Siedziba Zamawiającego – I piętro - SEKRETARIAT

Termin składania ofert

04 kwietnia 2018 r. godzina 11.00

Termin i miejsce otwarcia ofert

Siedziba Zamawiającego pokój nr 211 I piętro dnia 04 kwietnia 2018 r. godzina 11:15

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy, do 31 lipca 2018 roku przy czym:

Zamawiający informuje, że prace, na które nie mają wpływu warunki atmosferyczne należy prowadzić na bieżąco. Pozostałe należy wstrzymać do czasu, kiedy warunki atmosferyczne zgodnie z wytycznymi projektantów pozwolą na prowadzenie prac. Prace wykonane i zakończone zgodnie z procesem technologicznym wymaganym przy ich prowadzeniu Zamawiający uzna za zrealizowane w momencie podpisania przez obie strony częściowych protokołów zdawczo – odbiorczych.

Termin związania ofertą

30 dni

Dzień przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Nie wymagane

Dzień przekazania ogłoszenia do portalu UZP

20 marca 2018 r.

 

Dodatkowe informacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….

 

Sławomir Janas

 

Prezes Zarządu

 

OLK Poradnie Specjalistyczne

 

w Sosnowcu sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnienie warunków SIWZ

Wykaz robót

Wykaz osób

Wzór umowy

 

Protokół przetargu - nieruchomość Sosnowiec Maczki

 

Sosnowiec, 24.02.2017 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 1/II/2017

 

z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

w dniu 24.02.2017 r.

 

 

 

W dniu 24.02.2017 r. w Sosnowcu w siedzibie OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie zbycia budynku przychodni lekarskiej w Sosnowcu Maczkach.

 

 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Prymak o godzinie 10.00

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji :

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ,

 

3. Pani Lucyna Szczerbik,

 

4. Pani Bogumiła Góra

 

 

 

Na posiedzeniu Komisji Przetargowej obecni byli również:

 

 1. Pan Sławomir Janas – Prezes Zarządu,

 2. Radca prawny Łukasz Garus – jako protokolant.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej powitała przybyłych, otwierając jej posiedzenie. Stwierdzono, że w terminie wpłynęły oferty od następujących podmiotów :

 

1. Łukasz Klimaczak 41 – 219 Sosnowiec ul. Kisielewskiego 2 OF 1/NA

 

2. Grażyna Rogowska 15 – 669 Białystok ul. Różana 13/27

 

3. Zdzisława Zębala 41 – 3030 Dąbrowa Górnicza ul. 1000 – lecia 4/267

 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Sławomir Kadłuczka 32 – 555 Zagórze ul. Józefa Piłsudskiego 226

 

 

 

Żadna oferta nie była złożona po terminie.

 

 

 

Przystąpiono do otwarcia ofert. Zbadano oferty od strony formalnej. Oferty spełniały wymagania formalne. Wadia do wszystkich ofert zostały wpłacone w terminie.

 

Oferenci zaproponowali następujące ceny nabycia.

 

 

 

1. 141.000,00 zł słownie sto czterdzieści jeden tysięcy złotych (00/100 gr)

 

2. 200.000,00 zł słownie dwieście tysięcy złotych (00/100 gr)

 

3. 170.000,00 zł słownie sto siedemdziesiąt tysięcy złotych (00/100 gr)

 

4. 155.000,00 zł słownie sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych (00/100 gr).

 

 

 

Dokonano wyboru oferty nr 2 ze względu na najwyższą zaproponowaną cenę.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie członków komisji przetargowej.

 

 

 

 

 

Członkowie komisji przetargowej oświadczają, że nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy też innej zależności z oferentami.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..

 

 

 

ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 

OGŁOSZENIE
o przetargu pisemnym nieograniczonym

 

 

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 9 , 41-200 Sosnowiec

 

ogłasza zbycie dwóch nieruchomości : w Łazach i w Sosnowcu-Maczkach w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

 

 

 1. Nieruchomość położona w Łazach, przy ul. Kolejowej 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 384/8, o powierzchni 0,1438 ha , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW CZ1Z/00046981/6, pozostająca w użytkowaniu wieczystym OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., wraz z prawem własności dwóch budynków o powierzchni 593,7 m2 oraz 169,44 m2, stanowiących odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość była przeznaczona pod działalność leczniczą, obecnie pustostan.

 

Cena wywoławcza 134.275,00 zł.(słownie sto trzydzieści cztery tysiące dwieście

 

siedemdziesiąt pięć zł)

 

 1. Nieruchomość położona w Sosnowcu-Maczkach, przy ul. Kadłubka 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 792/99, o powierzchni 1705 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KW KA1S/00089608/8, pozostająca w użytkowaniu wieczystym OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o., wraz z prawem własności dwóch budynków o powierzchni 244 m2 oraz 47 m2, stanowiących odrębną nieruchomość.

 

Nieruchomość przeznaczona pod działalność leczniczą,obecnie dzierżawiona

 

( umowa dzierżawy na czas określony do dnia 31.12.2017 roku).

 

Cena wywoławcza 130.405,00 zł.( słownie sto trzydzieści tysięcy czterysta pięć zł).

 

 1. Dodatkowe informacje oraz warunki przetargu są zamieszczone na stronie internetowej Zbywającego – www.olksosnowiec.pl w zakładce BIP .

 2. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Zbywającego w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, pokój 211 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.Oględziny nieruchomości- po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32/269 52 26.

 3. Pisemne oferty będą przyjmowane w siedzibie Zbywającego w terminie do dnia 21.02.2017 r. do godz. 14.00.

 4. Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 10:00.

 5. Wpłaty wadium na przetarg w wysokości :

 

- dla nieruchomości w Łazach : 6.700,00 zł,

 

- dla nieruchomości w Sosnowcu-Maczkach: 6.500,00 zł,

 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. : BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 

52 2030 0045 1110 0000 0424 1270 do dnia 15.02.2017r. do godz. 14.00.

 

 1. Wadium oferentowi przepada w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu skutecznego przetargu wybrany oferent odstąpi od podpisania aktu notarialnego.

 2. Zbywający może w dowolnej chwili odwołać przetarg.

 

załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zbycia Nieruchomości - Sosnowiec- Maczki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zbycia Nieruchomości - Łazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przetargu - Łazy

 

Sosnowiec, 24.02.2017 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 2/II/2017

 

z posiedzenia Komisji Przetargowej

 

OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.

 

w dniu 24.02.2017 r.

 

 

 

W dniu 24.02.2017 r. w Sosnowcu w siedzibie OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie zbycia budynku byłej przychodni lekarskiej w Łazach.

 

 

 

 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Prymak o godzinie 10.00

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji :

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ,

 

3. Pani Lucyna Szczerbik,

 

4. Pani Bogumiła Góra

 

 

 

Na posiedzeniu Komisji Przetargowej obecni byli również:

 

 1. Radca prawny Łukasz Garus – jako protokolant.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej powitała przybyłych, otwierając jej posiedzenie. Stwierdzono, że w terminie wpłynęła oferta od :

 

1. ELSOF Zakład Elektryczny Sławomir Furman , 42 – 454 Niegowonice ul. Starowiejska 21

 

 

 

 

 

Żadna oferta nie była złożona po terminie.

 

 

 

Przystąpiono do otwarcia oferty. Zbadano ofertę od strony formalnej. Oferta spełniła wymagania formalne. Wadium została wpłacone w terminie.

 

Oferent zaproponował następująca cenę nabycia.

 

 

 

1. 134.276 zł słownie sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych (00/100 gr).

 

 

 

 

 

Dokonano wyboru oferty nr 1 ze względu na najwyższą zaproponowaną cenę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie członków komisji przetargowej.

 

 

 

 

 

 

Członkowie komisji przetargowej oświadczają, że nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy też innej zależności z oferentami.

 

 

 

 

 

1. Pani Bożena Prymak – Przewodnicząca …………………………………………

 

 

 

2. Pani Aleksandra Hosiawa ……………………………………….………..………..

 

 

 

3. Pani Lucyna Szczerbik……………………………………………………………….

 

 

 

4. Pani Bogumiła Góra…………………………………………………………………..